#

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ* اللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَ فی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَ حافِظاً وَ قائِدا ‏وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَک َطَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً مجله علمی ـ تخصصی مطالعات مهدوی  

صفحه اصلی » مجله شماره28 » پايان نامه
sepidemag| 4136| 1395/08/15

ان‍ت‍ظار م‍ن‍ج‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ادی‍ان‌ آس‍م‍ان‍ی‌ (ی‍ه‍ود، م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌، اس‍لام‌)

پدیدآور: س‍ع‍ی‍دی‌، م‍ه‍ن‍از ‏محل و سال اخذ مدرک: ت‍ه‍ران‌۱۳۷۹-۸۰
شماره بازیابی: ۵۱-۱۶۱۴۶
‏شماره کتابشناسی ملی: ایران‭۴۱۶۵۵۰
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
‏مشخصات ظاهری: ص‌ ۱۵۱
‏ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ه‍دی‌ زاده‌،
‏ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ش‍ن‍ک‍ای‍ی‌،
‏چکیده: ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر: در ه‍م‍ه‌ ادی‍ان‌، م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ق‍ی‍ام‌ م‍ص‍ل‍ح‍ی‌ غ‍ی‍ب‍ی‌ ی‍ک‍ی‌ از اص‍ول‌ م‍س‍ل‍م‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ و ت‍م‍ام‌ اق‍وام‌ ج‍ه‍ان‌ در ان‍ت‍ظار ی‍ک‌ ره‍ب‍ر ب‍زرگ‌ ان‍ق‍لاب‍ی‌ ب‍ه‌ س‍ر م‍ی‌ب‍رن‍د ک‍ه‌ ه‍ر ک‍دام‌ او را ب‍ه‌ ن‍ام‍ی‌ م‍ی‍ن‍ام‍ن‍د روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: از روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍ی‍ش‌ ب‍رداری‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آن‍ه‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ در ای‍ن‌ راس‍ت‍ا ب‍رای‌ دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ ح‍داک‍ث‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ - ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد - ان‍ج‍م‍ن‌ ح‍ک‍م‍ت‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - م‍وس‍س‍ه‌ ادی‍ان‌ و م‍ذاه‍ب‌ - ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ک‍ل‍م‍ی‍ی‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ش‍د طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ در س‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ت‍دوی‍ن‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ه‍ر ب‍خ‍ش‌ دارای‌ ع‍ن‍اوی‍ن‌ م‍ت‍ع‍ددی‌ راج‍ب‌ م‍وض‍وع‌ م‍ورد ب‍ح‍ث‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: اع‍ت‍ق‍اد ب‍ه‌ م‍ه‍دی‌(ع‍ج‌) ت‍ن‍ه‍ا ن‍ش‍ان‍گ‍ر ی‍ک‌ ب‍اور اس‍لام‍ی‌ ب‍ا رن‍گ‌ خ‍اص‌ دی‍ن‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‌ ب‍ل‍ک‍ه‌ اف‍زون‌ ب‍ر آن‌ ع‍ن‍وان‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍رای‌ خ‍واس‍ت‍ه‌ه‍ا و آرزوه‍ای‌ ه‍م‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا، ک‍ی‍ش‌ه‍ا و م‍ذاه‍ب‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌، ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ازده‌ ال‍ه‍ام‌ ف‍طری‌ م‍ردم‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ا ه‍م‍ه‌ اخ‍ت‍لاف‍ش‍ان‌ در ع‍ق‍ی‍ده‌ و م‍ذه‍ب‌ دری‍اف‍ت‍ه‌ان‍د ک‍ه‌ ب‍رای‌ ان‍س‍ان‍ی‍ت‌ روی‌ زم‍ی‍ن‌ "روز م‍وع‍ود" خ‍واه‍د ب‍ود

امام زمان(عج) ام‍ام‌ مهدی(ع) ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا ت‍وق‍ی‍ع‍ات‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ (ع‍ج‌) ولی عصر

نظرات کاربران


Parameter:641!model&61 -LayoutId:61 LayoutNameالگوی متنی کل

آمار بازدید

بازدید امروز:73

بازدید ماه جاری: 763

بازید کل:

نظرسنجی

نظر شما در مورد سايت؟